Değerli Konut Vergisinde Muafiyet Çözümü

12/02/2020

Değerli konut vergisi hakkındaki ilgili düzenleme gelen tepkiler üzerine torba yasa ile değiştirildi. Tek değerli konutu olanlar vergiden muaf tutulurken, birden fazla değerli konutu olanlar ilk 5 milyonluk kısımdan muaf tutuldu.

Kamuoyunu uzun süre meşgul eden “değerli konut vergisi” uygulaması, gelen talepler doğrultusunda tek evi olan vatandaşların söz konusu vergiden muaf tutulmasıyla çözüldü. Yapılan başka bir düzenlemeyle değeri 5 milyon liranın üzerindeki konutların 5 milyon liralık kısmı da vergi dışı bırakıldı.

İlgili düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden İmar Kanunu ile ilgili kanun teklifine ilişkin verilen önergelerle gerçekleştirildi.

Torba Yasaya eklenen 19’uncu madde ile Emlak Vergisi Kanunun “değerli konut vergisini düzenleyen maddelerinde değişiklik yapıldı.

Buradaki en önemli değişiklik değerli konut vergisine tabi tek evi bulunanlara bu vergiden muafiyet getiren düzenleme oldu.

Vergiden Muafiyete Emklilik Şartı Kalktı

Emlak Vergisi Kanunu’nun değerli konut vergisinden muafiyeti düzenleyen 46’ncı maddesinin b fıkrasında önemli bir değişiklik yapıldı. Bu fikranın eski halinde, “Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişilerden; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) (Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır” ifadesi yer alıyordu.

Yani bu madde, hiçbir geliri olmayanların veya sadece emekli geliri elde edenlerin bu vergiden muaf olmalarını öngörüyordu.

Yapılan değişiklikle, “b” fıkrasından gelirle ilgili kısım çıkarılarak, Türkiye sınırları içinde mesken nitelikle tek taşınmazı olanlar ibaresini bırakıldı. Başka bir ifade ile geliri elindeki konutun değeri 5 milyon liranın üzerinde olsa bile eğer kişinin tek konutu varsa, bunun için ayrıca değerli konut vergisi ödemeyecek.

Birden Fazla Konuta da İndirim

46’ncı maddenin muafiyeti düzenleyen b bendine, birden fazla değerli konutu bulunan kişilerin vergiye tabi olan konutlarının en düşük değerli olanının da muaf olmasını sağlayan ibareler eklendi.

Vergi Değeri Üzerinden Belirlenecek

Emlak Vergisi Kanununun 42’nci maddesinde yapılan değişiklikle, vergiye tabi konutların değerinin belirlenmesinde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü devre dışı bırakıldı. Söz konusu konutların değeri, “vergi değeri” üzerinden belirlenecek.

Vergi değeri ise Emlak Vergisi Kanunu’nun 29’ncu maddesinde düzenleniyor ve bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile arsa veya arsa payı değeri esas alınarak tespit ediliyor.

Değerli Konutların 5 Milyonu Vergiden

Muaf Öte yandan Emlak Vergisi Kanunun 44’üncü maddesinde de çok önemli bir düzenleme gerçekleştirildi. Verilen önerge ile verginin matrahının değeri 5 milyon lirayı aşan kısmı olması hükme bağlandı.

Yani değeri 5 milyon liranın üzerinde bulunan konutların vergilendirilmesinde, 5 milyon liralık kısma vergi muafiyeti sağlandı.

Buna göre değeri 5-7.5 milyon lira arasında olan konutun 2.5 milyon lirası değerli konut vergisine tabi olacak ve bunu da binde 3 olarak ödeyecek.

10 milyon liraya kadar olan konutların 7.5 milyon lirası için 7 bin 500 TL(binde 1) aşan kısmı için binde 6 vergi getirildi.

10 milyon liradan fazla olanların vergisi ise 10 milyon liralık kısım için 22 bin 500 lira, fazlası için binde 10 olarak alınacak.

Verilen başka bir önerge ile Değerli Konut Vergisinin başlama tarihi de 2021 yılına ertelendi.

Kaynak: KrediPazari